Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vzhledem k tomu, že předmětem obchodní činnosti společnosti Arthur Hunt je zpracování mých osobních údajů, a vzhledem k mému zájmu účastnit se procesů vyhledávání vedoucích pracovníků, výběru a kariérního poradenství, prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů a že jim rozumím.

Tímto prohlašuji, že na základě informací uvedených v Prohlášení o souhlasu souhlasím na vlastní odpovědnost se zpracováním svých osobních údajů a že poskytnuté osobní údaje, které mají být zpracovány, jsou pravdivé a přesné.

Výslovně a jednoznačně SOUHLASÍM a OPRAVŇUJI společnost Arthur Hunt Consulting, s.r.o. ke zpracování kategorií mých osobních údajů uvedených v Prohlášení o souhlasu, a to po dobu 5 (pěti) let nebo do doby, než společnosti Arthur Hunt zašlu písemné odvolání souhlasu za účelem provádění služeb vyhledávání vedoucích pracovníků, výběru a kariérního poradenství.

[] DÁVÁM SVŮJ SOUHLAS A ZMOCŇUJI

Jsem si vědom(a), že jakékoliv odvolání, dotaz nebo změnu svého prohlášení mohu učinit tak, že se písemně obrátím na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Arthur Hunt Consulting, s.r.o. na e-mailové adrese: dataprotection@arthur-hunt.cz.

Jsem si rovněž vědom/a, že v případě neudělení souhlasu nebudou mé osobní údaje společnosti Arthur Hunt nadále přístupné a vzdávám se práva na podporu společnosti Arthur Hunt v procesech vyhledávání, výběru a kariérního poradenství vedoucích pracovníků.

Souhlas subjektu údajů

1. ÚVODNÍ ČÁST – INFORMOVÁNÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

1.1. TOTOŽNOSTI A KONTAKTNÍCH ÚDAJÍCH SPRÁVCE;

ARTHUR HUNT

Arthur Hunt Consulting, s.r.o.je česká právnická osoba, se sídlem v Praze, Anny Letenské 34/7, 120 00 Vinohrady, zapsaná pod IČ: 61857882, právně zastoupená Laurentem Lavalem, řídícím partnerem, členem skupiny Arthur Hunt (dále jen „Arthur Hunt“).

PREAMBULE

Arthur Hunt je právnická osoba, firma poskytující profesionální služby.
Subjekt údajů – uchazeč/podepsaná osoba (dále jen „uchazeč“) – hledá pracovní příležitost a profesní rozvoj.
V rámci své činnosti vykonává Arthur Hunt následující činnosti.

VYHLEDÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

Cíle vyhledávání vedoucích pracovníků v kontextu pověření udělených klientem:

 • Identifikace potenciálních kandidátů,
 • Zvýšit jejich zájem o volné pracovní místo,
 • vyhodnotit vhodnost jejich kariérní dráhy a jejich osobnostní profil pro splnění požadavků na danou pozici, a to i prostřednictvím nástrojů osobnostního inventáře
 • Představit kandidáty klientům společnosti Arthur Hunt.
 • Získat reference od kohokoli, koho kandidát uvede.

2: Shromáždit a analyzovat nevyžádané žádosti, které jednotlivci podali dobrovolně.

 • Přijímat životopisy od jednotlivců zaslané společnosti nebo konzultantovi/ům společnosti bez jejich vyžádání.
 • Zaznamenávat a ukládat životopisy osob, jejichž minulost odpovídá vyhledávání, které společnost vzhledem ke svému postavení pravidelně provádí
 • Setkávat se s některými osobami, které zaslaly svůj životopis nevyžádaně, aby jim pomohly při hledání nebo v očekávání pověření, které je v budoucnu pověří hledáním

3: udržovat síť vztahů společnosti a jejích poradců

 • Síť profesních vztahů konzultantů společnosti a společnosti umožňuje rychlejší identifikaci potenciálních kandidátů.
 • Udržování sítě manažerů, odborníků a vedoucích pracovníků a sledování jejich profesní kariéry je proto nedílnou součástí činnosti naší společnosti v oblasti Executive Search.
 • Udržování této sítě je užitečné i pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří jsou její součástí, protože jim umožňuje, aby je konzultanti společnosti Arthur Hunt vyhledávali pro různé kariérní změny, které by jim přinesly uspokojení.

KONZULTANTSKÉ SLUŽBY LTT (Leadership, Talent & Transformation), které poskytuje společnost ARTHUR HUNT

V případě poradenských procesů v oblasti business & managementu se služby zaměřují na následující typy projektů, ale neomezují se pouze na ně:

 • hodnocení a rozvoj zaměstnanců
 • Studie spokojenosti
 • Odměňování a benefity
 • Hodnocení pracovních míst
 • Sociální vztahy
 • Řízení změn z reorganizace a procesů fúzí/akvizic
 • Organizační kultura
 • Sociální odpovědnost
 • Interní komunikace
 • Politiky a postupy v oblasti lidských zdrojů
 • Zlepšování image zaměstnavatele atd.

1.2. DEFINICE

Všechny použité pojmy budou mít stejný význam, jak je definován v čl. 4 nařízení (EU) 2016/679 o zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů – GDPR, a to následovně:

„osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

„zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení;

„správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu;

„DPO“ – pověřenec pro ochranu osobních údajů

1.3. OBLAST POUŽITÍ, POVAHA A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.3.1. Oblast použití/rozsah působnosti: nábor/výběr a umísťování pracovních sil, organizace odborných školení a různých kurzů profesního rozvoje.

1.3.2. Povaha a účel zpracování údajů: je identifikace profesních příležitostí pro podepisující osobu – fyzickou osobu, která vyjádří svůj souhlas, a poskytování informací o školeních nebo možnostech osobního rozvoje organizovaných společností Arthur Hunt, a to následovně:

a) Executive Search – specializovaná náborová služba pro vyhledávání a nábor profesionálních, vysoce kvalifikovaných a motivovaných kandidátů na pracovní pozice na úrovni vedoucích pracovníků a manažerů
b) Mapování talentů – proces identifikace skupiny osob pro jednu nebo více konkrétních rolí v podniku, který v konečném důsledku poskytuje externí plán nástupnictví, který může organizace využít v rámci transformace/rozvoje.
c) Řešení pro talenty a vedoucí pracovníky:  Organizační rozvoj, programy rozvoje lidí, budování týmů a řízení změn.

1.3.3. Údaje budou zpracovávány a používány výhradně na území členských států Evropské unie nebo jiného signatáře Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).

1.3.4. Společnost Arthur Hunt zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro účel, jak je definován v čl. 1.3.2.

1.4. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V procesu náboru a/nebo řízení lidských zdrojů, mapování talentů, může rozsah zpracování osobních údajů zahrnovat následující typy informací: 

a. osobní údaje, které umožňují identifikaci uchazeče: příjmení, jméno, pohlaví a datum narození;
b. údaje poskytnuté uchazečem, které umožňují vést jednání: poštovní adresa, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa;
c. informace umožňující ověření způsobilosti a podmínek výběru pro výběrové řízení: státní příslušnost, cizí jazyky, vzdělání, odborná praxe, bývalí a/nebo současní zaměstnavatelé, doporučení, studijní diplomy, osvědčení;
d. seznam vytvořený automatizovanými prostředky, ale s lidským zásahem a neprofilujícími programy.

1.5. KDE JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

V procesu náboru a/nebo řízení lidských zdrojů budou zpracovávané osobní údaje uloženy na vyhrazeném serveru skupiny Arthur Hunt Group v elektronickém databázovém systému, ke kterému mají přístup její zaměstnanci.

1.6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V procesu náboru a/nebo řízení lidských zdrojů budou zpracovávané osobní údaje zasílány zákazníkům společnosti Arthur Hunt za účelem výkonu obchodní činnosti společnosti Arthur Hunt, jakož i třetím osobám, které jsou členy skupiny Arthur Hunt, za účelem poskytování jejich odborných služeb. (Artur Hunt Consulting Polska Sp. Z o. o – Polsko, Artur Hunt s.r.o – Česká republika; Artur Hunt s.r.l. – Rumunsko).

Organizace třetích stran, které poskytují společnosti Arthur Hunt aplikace / funkce, zpracování dat nebo služby v oblasti IT;

Konzultanti a další odborní poradci společnosti Arthur Hunt.

Pokud společnost Arthur Hunt sdílí údaje s jinými subjekty, smluvní ujednání, mechanismy důvěrnosti a bezpečnosti zajišťují dodržování požadavků na ochranu údajů, důvěrnost a bezpečnost.

1.7. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud závazné právní předpisy nevyžadují jinou dobu, bude společnost Arthur Hunt zpracovávané osobní údaje uchovávat za účelem výkonu své výše popsané podnikatelské činnosti po dobu 5 let nebo do doby, než společnost Arthur Hunt obdrží odvolání souhlasu (dle souhlasu subjektu údajů v části 2)

1.8. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Práva subjektů údajů jsou práva zaručená právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně následujících:

a) právo subjektu údajů na informace;
b) právo subjektu údajů na přístup ke svým osobním údajům;
c) právo subjektu údajů na opravu, výmaz, námitku nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají;
d) právo subjektu údajů na přenositelnost údajů;
e) právo subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu;
f) právo subjektu údajů vyjádřit svůj názor na automaticky generovaný výsledek, včetně profilování, a právo na lidský zásah ze strany správce a na napadení rozhodnutí,
g) právo subjektu údajů odvolat svůj souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které již bylo na základě souhlasu provedeno; h) právo subjektu údajů odvolat svůj souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které již bylo na základě souhlasu provedeno.

Práva uvedená ve výše uvedených odstavcích se uplatňují prostřednictvím písemné žádosti adresované pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti Arthur Hunt. Společnost Arthur Hunt odpoví na žádosti v přiměřené lhůtě, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Každá přiměřená, nikoli nepodložená nebo nepřiměřená žádost nebude zpoplatněna.

Společnost Arthur Hunt si vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné informace k identifikaci dotčené osoby, pokud má společnost Arthur Hunt důvodné pochybnosti o její identifikaci.

1.9. KONTAKTNÍ ÚDAJE DPO

Jakékoli informace týkající se zpracování osobních údajů si lze vyžádat písemně u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Arthur Hunt na e-mailové adrese: dataprotection@arthur-hunt.cz. Na žádost subjektu údajů mohou být informace poskytnuty ústně, pokud je totožnost subjektu údajů prokázána jinými prostředky.

1.10. DOZOROVÝ ÚŘAD

Dozorem a obhajobou práva na ochranu osobních údajů v České republice je pověřen Úřad pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím.  Za účelem uplatnění nároku na nedodržení práv zaručených právními předpisy na ochranu osobních údajů má každá osoba právo obrátit se na

ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů).
Pplk. Sochora 27 CZ-170 00 PRAHA 7
Tel: +420 234 665 111 / Fax: +420 234 665 444
E-mail: info@uoou.cz

V případě porušení práv na ochranu osobních údajů se subjekt údajů může obrátit i na příslušný soud.

2. SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vzhledem k předmětu činnosti společnosti Arthur Hunt’s, jak je popsán v části 1, a s přihlédnutím k mému zájmu účastnit se náborových a výběrových řízení, prohlašuji, že výslovně souhlasím se zpracováním níže uvedených kategorií svých osobních údajů společností ARTHUR HUNT Human Resources Consulting s.r.o., a to na dobu 5 (pěti) let za účelem provádění výběrových a náborových řízení a poradenských služeb, jak je podrobně uvedeno v části 1, nebo do doby, než společnosti Arthur Hunt zašlu písemné odvolání svého souhlasu.

1) Fyzické osobní identifikační údaje:

a) jméno a příjmení:
b) datum narození:

2) Kontaktní údaje: jméno a příjmení: Arthur Hunt: 2.1:

a) číslo mobilního telefonu:
b) poštovní adresa:
c) e-mailová adresa:
d) online účty s přístupem k profesnímu profilu (sociální média):

3) údaje umožňující ověření způsobilosti a podmínek výběru pro výběrové řízení:

a) státní příslušnost:
b) znalost cizích jazyků:
c) dosažené vzdělání:
d) odborná praxe
e) diplomy o studiu:
f) osvědčení:

4) reference od bývalých zaměstnavatelů (od osob, které uchazeč výslovně uvedl):

5) osobní údaje o vozidle (registrační značka pro vjezd na parkoviště pro soukromé zákazníky)

Prohlašuji, že jsem si přečetl(a) část 1, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu, a že jsem byl(a) informován(a) o tom, že s údaji uvedenými v tomto formuláři bude nakládáno důvěrně a v souladu s ustanoveními nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Prohlašuji, že se jedná o můj svobodně udělený souhlas, a rovněž prohlašuji, že tyto údaje jsou přesné a skutečné.

Jsem si vědom/a, že případné dotazy/změny mého prohlášení je možné vznést písemně u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ARTHUR HUNT Human Resources Consulting s.r.o. na e-mailové adrese: dataprotection@arthur-hunt.cz.

   Buďte v obraze a přihlaste se k odběru novinek z oboru